Att arbeta i Grimsta samfällighets styrelse

Alla fastigheter på Liljevägen ingår i Grimsta samfällighet enligt lag eftersom vi har gemensamma vatten och avloppsrör, vi har också kabel tv nätet gemensamt. Det innebär att medlemmar som tillhör föreningen utser en styrelse (som också består av medlemmar) på årsmötet varje år. Vår årsavgift är baserad på de utgifter samfälligheten har varje år.

Som det ser ut just nu så arbetar styrelsen med ett arvode på 4 000-10 000kr per år för ordinarie ledamöter och minst 1 000 kr för suppleanter.
Det har varit svårt att få medlemmar att ställa upp och arbeta med styrelsearbete på Liljevägen. Det vore mer rättvist om alla medlemmar hjälptes åt med detta arbete. Om vi inte får ihop en styrelse av medlemmar, så måste vi köpa den tjänsten och då kommer det att kosta mer pengar.

Att arbeta i styrelsen innebär att delta i ca 5-6 styrelsemöten per år. Styrelsen planerar även ett årsmöte varje år. Det finns olika poster i vår styrelse. Nedan kan du läsa vad det innebär för ansvar och uppgifter att inneha de olika posterna i styrelsen.

Ordförande
Leder styrelsens arbete, kallar till alla styrelsemöten och leder styrelsemötena.
Ordföranden skriver också information till medlemmarna på hemsidan ca 4-5 gånger per år.
Skriver samfällighetens verksamhetsberättelsen till årsmötet.

Kassör
Har hand om samfällighetens ekonomi, betalar räkningar och skriver balans och
resultaträkning inför årsmötet.

Sekreterare
För anteckningar på styrelsemöten och skriver styrelseprotokoll. Ansvarar för att
samfällighetens medlemsförteckning är uppdaterad.

Suppleanter
Vi har tre suppleanter i styrelsen. De ska ersätta de ordinarie ledamöterna om de
inte kan delta i styrelsemötet. I vår styrelse deltar suppleanterna på alla möten om de kan.
Revisor - Revisorerna kontrollerar att styrelsen sköter samfällighetens ekonomi inför årsmötet.

Webmaster
Ansvarar för att samfällighetens hemsida är uppdaterad. Lägger ut tex
årsmötesprotokoll, information från ordförande och annan aktuell information
som berör samfälligheten.

Grannsamverkan
Samordnar och informerar medlemmarna i området om vad grannsamverkan
är. Informerar om aktuella inbrott i kommunen.

Valberedning
På årsmötet väljs en valberedning (två till tre personer) vars arbete består av att sätta
ihop ett förslag till en ny styrelse inför årsmötet.

Att arbeta vår styrelse är verkligen roligt, lärorikt och du lär känna flera av dina grannar. Vi
rekommenderar verkligen alla att arbeta med styrelsearbete. Styrelsemötena har vi växelvis
hemma hos de olika ledamöterna i styrelsen och får då tillfälle att se hur andra hus ser och
dessutom får man gott fika hos varandra.
Vill du hjälpa till och sitta i styrelsen, det behövs nästan alltid fler som ställer upp i styrelsen. Kontakta då valberedningen på mail valberedning@liljevagen.se