Parkering, gator, vägar och belysning


Parkering
Det är tillåtet att parkera i backen under högst 24 timmar. Vänligen notera att ett fordon får inte stannas eller parkeras i en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant. Samma avståndsregel gäller för T-korsning.

Vänligen respektera detta så att fri sikt finns i våra korsningar. Det är många lekande och cyklande barn ute.

Det är kommunen som äger vägen. Kontakt - Upplands Väsby kommun (upplandsvasby.se)

Gångvägar
De gångvägar som tillhör samfälligheten har fastighetsbeteckning Grimsta 5:224 och 5:300. Gångvägarna finns mellan tomterna på den övre delen, med jämna husnummer, och nedre delens ojämna husnummer.

Vid ett medlemssammanträde 1973 fattades ett principbeslut som innebär att nyttjanderätten av gångvägarna upplåtes till de fastigheter som gränsar till dem. 

Med nyttjanderätten följer också skyldigheten att hålla gångarna fria från buskage och andra hinder.

Gångarna kan behöva utnyttjas av någon för transport till en fastighet. Men framför allt kan de behöva användas i händelse av brand i något hus. Det är därför viktigt att var och en sköterunderhållet av sin bit. Gavelhusens tomter är privata och kan inte användas för genomgång av övriga boende.

Gatumark och trafik
Gatumark ägs och sköts av kommunen. Ibland kan det uppstå parkeringsproblem då det inte finns några besöksplatser i hela området. De generella parkeringsreglerna i kommunen gäller även på Liljevägen.

Belysning
Belysningen på gatorna ägs av kommunen. Du kan felanmäla belysning på deras hemsida  Felanmälan - Upplands Väsby kommun (upplandsvasby.se) eller ringa Väsby Direkt 0859097000.