Välkommen till Grimsta samfällighet!


Kallelse till extra föreningsstämma 21 oktober

Tid: 19.00

Datum: 21 oktober 2021

Plats: Breddenskolans matsal - obs ny plats!

Stämman är utlyst enligt bilaga 1.  

Handlingar till föreningsstämman finns på föreningens hemsida www.liljevagen.se samt kan fås av styrelsen, två veckor före mötet. Har du behov av utskriva handlingar kontakta styrelsen styrelsen@liljevagen.se 

Det är viktigt att DU deltar på mötet för att vara med och påverka samfälligheten och styrelsens arbete. Kom och nyttja din röst! 

Förslag till dagordning:

§1   Val av ordförande för stämman

§2   Val av sekreterare för stämman

§3   Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare

§4   Godkännande av dagordning och röstlängd

§5   Fråga om stämman kan anses behörigen utlyst

§6   Presentation samt diskussion gällande ändring av anläggningsbeslut

§7   Beslut uppdrag till styrelsen

§8   Mötets avslutande 

För JA/NEJ beslut gäller enkel majoritet (>50%).

För beslut om alternativ gäller det som får flest röster.

Varje fastighet har en röst.

Ordföranden har utslagsröst.

 

Välkommen! 

Stefan Morin ordförande

Styrelsen Grimsta samfällighet


Städdag 2021

Samfällighetens årliga städdag ägde rum den 18 april 2021. 

Tack till alla som kom och hjälpte till!


Välkommen på årsmötet den 25/3-2021

Protokoll och handlingar årsmöte 2021-web.pdf

Plats: vändplanen utanför Liljevägen 56
Tid: Kl 19:00
Precis som förra mötet håller vi till utomhus på ett så Coronasäkert sätt som möjlligt.

Valberedning
Eftersom ordinarie föreningsstämma förra året inte lyckades välja en valberedningkommer det inte att finnas ett förslag från valberedningen på årsmötet. Det blir därför upp till mötesdeltagarna att nominera personer till styrelse och revisorer.
Givetvis behöver vi även ha en vallberedning. Fundera på om du kan engagera dig. Prata med dina grannar. DU behövs!

Styrelse
Enligt stadgarna skall vi ha minst 3 max 5 ledamöter och minst 1 max 3 suppleanter.
Just nu är vi 4+1. Vid årsmötet är en av de nuvarande ledamöterna inte valbar.
Dessutom kommer vår kassör inte att ställa upp för omval när mandatet går ut 2022.
Detta innebär att vi måste få in nya personer i styrelsen, däribland alltså en kassör till 2022, för att inte hamna i tvångsförvaltning.

Vi måste alla hjälpas åt för att samfälligheten skall kunna förvaltas. Prata med era grannar, peppa varandra att ställa upp!
Ni är så välkomna till valberedning och styrelse...

Information från Polisen

Polisen har skickat ut information, klicka på knappen nedan för att läsa den.


Samfälligheten på facebook

Styrelsen har skapat en grupp på Facebook.
Ni som har Facebook är välkomna att gå med med i gruppen. Tanken är att vi på så sätt snabbare och enklare ska nå ut med information till boende på Liljevägen. Klicka på Facebook ikonen nedan eller sök på Facebook efter "Liljevägen - Grimsta samfällighet"