Stadgar för Grimsta samfällighetsförening

§1 Firma

Föreningens firma är GRIMSTA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

§2 Samfälligheten

Föreningen förvaltar anläggningssamfälligheten Grimsta GA:2 bestående av;

·   gångvägar, Grimsta 5:224 och 5:300,

·   centralantennanläggning för radio och TV med förstärkare, apparatskåp och kabelförbindningar,

·   vatten-, dagvatten och avloppsledningar under huskropparna och under tomtmark fram till tomtgränserna.

§3 Grunderna för förvaltningen

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål och i överensstämmelse med lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL 1973:1150).

§4 Medlemmar

Medlemmar i föreningen är alla ägare till fastighet, som har del i samfälligheten, upptagen under §2.

§5 Styrelse – säte och sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Upplands Väsby kommun. Styrelsen skall bestå av minst tre eller max fem ledamöter och minst en eller max tre suppleanter.

§6 Styrelse – val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleanter ett år. Första gången val äger rum skall två/tre ledamöter väljas på endast ett år. Övriga ledamöter väljs på två år.

Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§7 Styrelse – kallelse till sammanträden, föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst tio dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla in suppleant i ledamots ställe. Suppleant, som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har ej rösträtt.


§8 Styrelse – beslutsförhet, protokoll och teckning

Styrelsen är beslutsför, när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter har infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger rätt att anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll, som upptar; datum, deltagande av ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot, som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening

§9 Styrelse – förvaltning

Styrelsen skall;

·   Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar.

·   Föra redovisning över föreningens räkenskaper och till revisorerna överlämna dessa senast sex veckor före årsmötet, tillsammans med förvaltningshandlingarna.

·   Föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare.

·   Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.

·   Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren.

·   I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§10     Revisorer – val och revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och en suppleant. Mandattiden är ett år. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§11     Räkenskapsperiod och verksamhetsår

Föreningens räkenskapsperiod och verksamhetsår omfattar ett kalenderår.


§12     Underhålls- och förnyelsefond

Till föreningens underhållsfond skall årligen avsättas ett belopp som beslutas på den årliga stämman. Underhållsfonden får maximalt innehålla medel motsvarande 30 prisbasbelopp.

§13     Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall årligen hållas under mars eller april månad på tid och plats som styrelsen beslutar.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära, att extra stämma utlyses, gäller 47§, tredje stycket, lagen om förvaltning av fastigheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat, finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§14     Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma skall utfärdas av styrelsen och skall ske genom skriftligt meddelande. Kallelseåtgärd skall vidtagas senast tjugo dagar före ordinarie stämma och åtta dagar före extra stämma. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och också lämnas uppgift om plats där de i §13 angivna handlingarna finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg också bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftliga meddelanden.

§15     Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan stämman.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§16     Dagordning vid föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas;

1.   Val av ordförande för stämman

2.   Val av sekreterare för stämman

3.   Val av två justeringsmän, att jämte ordföranden, justera protokollet

4.   Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor

5.   Fråga om stämman kan anses behörigen utlyst

6.   Styrelsens förvaltningsberättelse föredragas

7.   Revisorernas berättelse föredragas

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.   Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

10. Ersättning till styrelsen, revisorerna och andra funktionärer

11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

12. Val av styrelse och styrelseordförande

13. Val av revisorer

14. Fråga om val av valberedning

15. Övriga frågor

16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Vid extra stämma behandlas ärenden under punkterna 1,2,3,4,5,9 och 16.

§17     Disposition av avkastning

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott, skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

Beslutad årsavgift skall inbetalas av respektive fastighet fördelat under fyra tillfällen, i februari, maj, augusti och november. Avgiften skall inbetalas senast den 28:e i dessa månader.

§18     Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation, om inte omröstning begärs. I fråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51 och 52 §, lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas, de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m., som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar, om någon begär det.

§19     Flera verksamhetsgrenar

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

§20     Justering av protokoll och tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna enligt meddelande på stämman.

 

Dessa stadgar har antagits vid stämma den 2 april 1992 och stadgeändringar har antagits vid stämma den 7 maj 2003, vid extra stämma den 23 mars 2010, vid ordinarie stämma den 7 april 2016, vid extra stämma den 10 oktober 2017 och vid ordinarie stämma den 10 april 2018

 

Styrelsen 2018

 

Sekreterare:

Ordförande:

Kassör:

 

 

 

Björn Lindquist

Stefan Morin

Ulf Härnström