Anläggningsbeslut

Under åren 1971 till 1973 uppförde Byggnads AB LE Lundberg radhusen på Liljevägen. 1972 bildades samfälligheten, enligt lagen om vissa gemensamhetsanläggningar (LGA1966:700). Samfälligheten omfattarenligt anläggningsbeslut: 
-Ledningar för vatten, avlopp och dagvatten
-Nät för kabel-TV
-Gångvägar med trummor

Styrelsens uppdrag i Grimsta samfällighet

 • Förvalta samfällighetens tillgångar.
 • Föra redovisning över föreningens räkenskaper.
 • Föra förteckning över delägande fastigheter och ägare.
 • I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

  I vårat fall är föreningens angelägenheter:
  Avloppsrör: Tillhör föreningen och går från tomtgränserna in under varje huskropp. Rör som går från huvudledningen under husen in i varje fastighet ägs av fastighetsägaren. Rör utanför tomtgränserna ägs av kommunen.

  Tele2:
   Tv nätet uppgraderades till ”tre hål i väggen” under 2007-2008 i föreningens fastigheter.
  Föreningen har ett underhållsavtal med Tele2 . Avgiften för Tele2 betalas genom samfällighetsavgiften en gång per år. Samfälligheten ansvarar för ledningarna fram till varje fastighet. Fel inne i fastigheten felanmäls av varje enskild fastighetsägare direkt till Tele2 .

  Städdag: Styrelsen anordnar en städdag på våren då vi städar i vårt närområde.

  Jultallen: Det finns en tall vid Liljevägens nedfart, som har julbelysning. Den tänds i december och sköts av styrelsen.

  Hemsidan: Styrelsen håller på att bygga upp en hemsida där man kan hitta information om vår samfällighet, kontakt med styrelsen, information från ordförande mm.
  Webmaster ansvarar för hemsidan och är utsedd av styrelsen.

RUBRIK 1