Välkommen till Grimsta samfällighet


Information från Polisen

Sista veckorna här det varit full fart på de kriminella. Bland annat i närområdet.
Nedan hittar ni information från polisen.
Kom ihåg att meddela era grannar om ni åker bort så att de kan hålla lite koll åt er.

Ni hittar tidigare information från polisen under Grannsamverkan

Resultat från extrastämman

Efter röstningen som var på extrastämman så var det alternativ A som blev det alternativ som röstades fram av medlemmarna.
Alternativet innebär i korta drag:

  • Genomför reparation samt relining på hela området till en kostnad av <10 000 000 kr.
  • Arbetet kommer genomföras på löpande räkning.
  • Arbetet kommer starta med de huskroppar som har dokumenterade 3:or och 4:or i RagnSells slutrapport. Därefter kommer ekonomisk avstämning göras med AARSLEFF för att bedöma att vi ligger i fas mot budget på 10 miljoner för hela området.Skulle kostnaderna vara så höga vid avstämningen att bedömningen är att budgeten inte håller för hela området kommer arbetet avslutas och ny handlingsplan upprättas.


Protokoll från mötet kommer senare


Styrelsen påminner inför extrastämman

För att vara extra tydliga inför röstningen på extrastämman på tisdag 24/10 19:00 så krävs det att antingen alla registrerade ägare på en fastighet är närvarande eller att man lämnar fullmakt för någon att rösta i ens ställe.

Detta gäller alltså även om man är gifta eller sambos och äger fastigheten ihop.
Kan bara den ena parten närvara krävs fullmakt från den andra för att få delta i röstningen. Kan ingen ägare gå kan man lämna fullmakt till någon annan för att rösta i ens ställe.

Fullmakten ska tas med till stämman.

Fullmakten finns på baksidan av det informationspapper alla fastigheter i samfälligheten fått i brevlådan eller genom att skriva ut och fylla i fullmakten från knappen nedan.

Kallelse till extra föreningsstämma för Grimsta samfällighet

Tid: 19.00
Datum: 24 oktober 2017
Plats: Breddenskolans matsal


Stämman är utlyst för att presentera styrelsens förslag till åtgärder för samfällighetens rör och för att ta beslut om dessa åtgärder. Dessutom tar vi beslut om stadgeändring avseende avsättning till underhållsfonden.


Handlingar till föreningsstämman finns på föreningens hemsida www.liljevagen.se samt hos sekreteraren Björn Lindquist (63) två veckor före mötet.


Det är viktigt att DU deltar på mötet för att vara med och påverka samfälligheten och styrelsens arbete. Kom och nyttja din röst!
Förslag till dagordning:


§1 Val av ordförande för stämman
§2 Val av sekreterare för stämman
§3 Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare
§4 Godkännande av dagordning och röstlängd.
§5 Fråga om stämman kan anses behörigen utlyst
§6 Presentation av styrelsens förslag till åtgärder
§7 Beslut om styrelsens förslag
§8 Framställningar från styrelsen
§9 Beslut om stadgeändring
§10 Mötets avslutande


För JA/NEJ beslut gäller enkel majoritet (>50%).
För beslut om alternativ gäller det som får flest röster.
Varje fastighet har en röst.
Ordföranden har utslagsröst.


Välkommen!


Stefan Morin ordförande
Styrelsen Grimsta samfällighet


Information från polisen

Vi har fått uppmaning från polisen att sprida denna information.
Klicka på knappen nedan för att läsa.


Bilder från årets städdag

Stort tack till alla som ställde upp och kom ut och städade på årets städdag.
Bilder ligger nu ute, kika om du fastnade på bild.
Ni hittar dem under Bilder

Ett tack till ständiga fotografen Björn.


Årsmöte 2017

Protokollet från årets årsmöte ligger nu ute här på hemsidan.
Du hittar det under Dokument - Årsmötesprotokoll