Välkommen till Grimsta samfällighet


Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Grimsta samfällighet.

Datum: 21 mars 2019
Tid: 19.00 
Plats: Breddenskolans matsal

Handlingar till föreningsstämman finns på föreningens hemsida www.liljevagen.se.
För att spara miljön undviker vi att i onödan skriva ut handlingarna till mötet. Om du behöver hjälp med utskrift kan du naturligtvis kontakta någon i styrelsen.
Vi finns även på Facebook, sök på ”liljevägen-grimsta samfällighet” och begär att bli medlem i gruppen.
Som vanligt är det viktigt att DU deltar på årsmötet för att vara med och påverka samfälligheten och styrelsens arbete. Kom och nyttja din röst!


Förslag till dagordning:

§1             Val av ordförande för stämman
§2             Val av sekreterare för stämman
§3             Val av två justeringsmän och rösträknare
§4             Godkännande av dagordning och röstlängd samt anmälan av övriga frågor
§5             Fråga om stämman kan anses behörigen utlyst
§6             Styrelsens verksamhetsberättelse föredras
§7a             Kassörens föredragning av balans och resultaträkning
§7b             Revisorernas berättelse föredras
§8             Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§9             Framställningar från styrelsen, motioner från medlemmar
§9a             Beslut om antagande av stadgarna i sin helhet
§10             Ersättningar till styrelsen, revisorer och andra funktionärer
§11             Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
§12             Val av styrelse och styrelseordförande
§13             Val av revisorer
§14             Fråga om val av valberedning
§15             Övriga frågor
§16             Mötets avslutande


OBS! Kom ihåg att ta med ifylld fullmakt till mötet!


Välkommen!

Bilagor föreningssstämma


Information från Polisen

Polisen har skickat ut information, klicka på knappen nedan för att läsa den.


Samfälligheten på facebook

Styrelsen har skapat en grupp på Facebook.
Ni som har Facebook är välkomna att gå med med i gruppen. Tanken är att vi på så sätt snabbare och enklare ska nå ut med information till boende på Liljevägen. Klicka på Facebook ikonen nedan eller sök på Facebook efter "Liljevägen - Grimsta samfällighet"