Journummer Vatten och avlopp

Upplands Väsby kommun
Vid akut vattenläckage utanför fastighetens avstängningsventil ring: 073-910 47 71

Felanmälan för ledningar gällande ansvarsområdet ovan sker dagtid till Rörab och övrig tid till Allmänna Rörjouren.

Glöm inte att även informera styrelsen: styrelsen@liljevagen.se.

 

Brandgator

Mellan husraderna finns brandgator som skall hållas framkomliga för räddningstjänsten. Det är varje fastighetsägares ansvar att se till att växter och annat hindrande tas bort i anslutning till den egna tomtgränsen.

Brandgatorna ses över två gånger per år. 

Parkering

Det är tillåtet att parkera i backen under högst 24 timmar. Vänligen notera att ett fordon får inte stannas eller parkeras i en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant. Samma avståndsregel gäller för T-korsning.

Vänligen respektera detta så att fri sikt finns i våra korsningar. Det är många lekande och cyklande barn ute. 

 

Butiker

I närområdet finns både matbutiker och restauranger. 

Fibernät

Flera fastigeheter valde att installera fibernät genom Svensk infrastruktur.
Se dokumentationen nedan av inmätningen av kanalisationen.

GDPR

Styrelsen har rutiner för hantering av personlig information i enlighet med GDPR. Kontakta styrelsen@liljevagen.se för mer information.

Skolor

Närmaste skolorna är Breddenskolan som är en F-5 skola och Grimstaskolan som är en 6-9 skola.
För mer information se kommunens hemsida.

Lekplatser

Det finns flera lekplatser i närområdet. 

Städområden

Varje år hjälps vi åt att städa i närområdet runt liljevägen.
Dagen avslutas med att samfälligheten bjuder på korvgrillning.

Nedan finns uppdelningen som respektive fastighet tilldelats.

Snöröjning

Gatorna i området är kommunens. Kommunen sköter därför väghållningen och därmed snöröjningen.

Våra radhus här på Liljevägen har en bärande stomme av armerad betong. Det är helt uteslutet att husen skulle rasa på grund av snölast. Gå inte upp på taken vintertid. Man gör mer skada än nytta. Pappen är klistrad ovanpå ett lager av cellplast som är något eftergivlig (mjuk). Pappen som normalt är mjuk och spänstig vid 20-30 grader på sommaren, är nu vid minusgrader hård och spröd. Den är nu under vintertid inte lika motståndskraftig mot stötar och punktlaster. Det är lätt att skada pappen med en snöskyffel eller en skoklack.

Tak över altaner och balkonger kan skottas, men gå för all del inte upp på dessa tak. Tak av korrugerad plast eller kanalplast är mycket hala. Även plåttak är hala. Ett bra sätt är att förlänga skaftet på en snöskyffel med en ca 1½ meter lång bräda, och med den skyffla ned snö stående på en stege.

Carportstaken har papp som är spikad och klistrad direkt mot ett underlag av spontade bräder. På dessa tak kan man gå utan risk under förutsättning att inga bräder är ruttna. Dessa tak kan skottas, men det är inte nödvändigt att skotta hela ytan. En remsa på 1 meter på ömse sidor om mittbalken kan räcka. På det sättet begränsar men mängden snö på marken att frakta bort. Några fastighetsägare har tagit bort den bärande stolpen närmast gatan och ersatt den med en avväxling. Här för man ner lasterna på en väggkonstruktion som inte är avsedd att bära den ökade lasten. Kanske är en tillfälligt monterad stolpe en lösning.

Fönsterbleck och fönsterkarmar skall naturligtvis hållas rena från snö. Det är här rötan börjar! Under snön, mot karm och fönsterbåge, bildas med hjälp av värmen från rummet innanför, en fuktig miljö som inte är bra för träkonstruktionen eller kittfalsen. Dessutom hindras ventilationen mellan fönsterglasen med immiga glasrutor som följd (de gamla fönstren)

Förrådsgaveln mot gatan skall naturligtvis inte täckas med snö. Här bildas också en fuktig miljö under snön som startar rötangrepp och mögelväxt. Översidan av plank och staket bör också befrias från snö. Långvarig fuktinträngning orsakar sprickbildning i skarvar och ändträ även om virket är tryckimpregnerat.

Vi har under alla år haft problem med var all snö skall dumpas. Vid vändplanerna går det att lägga upp en hel del snö, och även vid några ställen utefter gatan. Det är vallen efter snöplogningen som är det stora problemet! Det är ju faktiskt kommunen som är gatuhållare och skall svara för snöröjningen och bortforslingen av plogvallen. En del fastighetsägare kastar tillbaka snön ut på gatan och det gör ju inte saken bättre.

Upplands Väsby den 8 februari 2010
Gunnar Ericsson 108-an


VA-system/rör

Samfälligheten ansvarar för rördragningar för vatten och avlopp under husen, från avstängningsventil för vatten, och från anslutningen till stamledningen för avlopp, i fastigheten och ut till tomtgräns mot kommunens mark.

Rören under husen är förlagda i en kulvert längs mitten på längorna. Varje fastighet har en lucka i golvet under trappen där vattenrören kommer upp. Luckan skall hållas öppningsbar för eventuella arbeten på samfällighetens rör.
Under luckan finns i vissa fall till exempel renslock för avloppsrensning.

Vattenmätaren tillhör kommunen och eventuella fel anmäls direkt till deras felanmälan.

Det är också viktigt att inte plantera träd och större buskar vars rotsystem kan tränga in och skada samfällighetens rör på tomten.
Nedan finns en karta i pdf-format över den antagna rördragningen inom området. Kartan baseras på kommunens rörritningar avseende kommunens mark. Rördragningen på tomterna och under hus är antagen baserad på visuell besiktning.

Notera att kommunen anger plus minus två meter som tolerans för läget så informationen är inte på något sätt skalsäker.

TV

Alla fastigheter i Grimsta samfällighet är anslutna till Tele2 basutbud. Avgiften betalas en gång per år i samfällighetsavgiften. Varje hushåll kan sedan beställa till extrautbud som fler kanaler, telefoni och bredband från Tele2 . Då kontaktar fastighetsägaren själv Tele2 på telefonnummer nedan.

Samfälligheten har ett serviceavtal med Tele2 som gäller ledningar fram till varje fastighet. Om din fastighet får problem med tv signalerna är det fastighetsägaren själv som kontaktar Tele2 och anmäler felet. Om felet finns i samfällighetens ledningar kommer det inte att kosta den enskilda fastighetsägaren någonting. Om felet finns inne i fastigheten blir den enskilde fastighetsägaren betalningsansvarig för det som behöver åtgärdas.

Felanmälan till Tele2 på telefonnummer: 0771-55 00 00
När du kommer fram till Tele2 berättar du att du bor på Liljevägen i Upplands Väsby och att du bara har basutbudet. Då kommer Tele2 att skapa en kontaktbild till dig med ett kundnummer, sedan kommer de att skicka ut någon som kontrollerar felet. Tele2 ser när de får in din adress att du bor i ett område med serviceavtal hos dem. Om du vill vara säker så kan du själv nämna det. Samfällighetens serviceavtal gäller endast fram till din fastighet. Fel inne i fastigheten står fastighetsägaren för själv.